news

กุญแจสำคัญในการจัดการกับปัญหาไร้สัญชาติ

อาสาสมัครท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านห้วยคันในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าเขาภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือสมาชิกไร้สัญชาติในชุมชนของเขาให้ได้รับสถานะและสิทธิในฐานะพลเมืองไทย บุคคลไร้สัญชาติทุกคนต้องทนทุกข์เนื่องจากการขาดสัญชาติเนื่องจากไม่มีสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานเช่นการดูแลสุขภาพ พวกเขายังสูญเสียโอกาสในการทำงานและการศึกษามากมาย

เพราะสิ่งเหล่านี้จำกัด เฉพาะพลเมืองไทยเท่านั้น กันตพงษ์อธิบายว่าคนไร้สัญชาติหลายคนเกิดในประเทศไทยและมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการเป็นพลเมืองไทยตั้งแต่วันแรกของชีวิต อย่างไรก็ตามคนจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเกิดนอกโรงพยาบาลซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่มีสูติบัตร หลักฐานที่สำคัญที่สุดที่แสดงว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้รับสัญชาติไทย เขายังกล่าวอีกว่าความไม่ไว้วางใจระหว่างคนไร้รัฐกับเจ้าหน้าที่ที่เกิดจากกำแพงภาษาเป็นปัญหาใหญ่อีกอย่างหนึ่งเนื่องจากคนพื้นเมืองจำนวนมากไม่สามารถพูดภาษาไทยได้